Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

רשימת קמה"ר

קהילת מקבלי החלטות רלוונטיים

אנו נמצאים כיום בעידן של שיטוח סמכויות הממשלה. עידן בו מקבלי ההחלטות הרלוונטיים עבור נושא מסוים מצויים במספר משרדים או גופים ציבוריים שונים. לכן, על מנת לעבוד מול מקבלי ההחלטות יש לעבוד מול קמה"ר (קהילת מקבלי החלטות רלוונטיים).

הקמה"ר  הינו רשימה של בעלי תפקידים ומקבלי החלטות הנמצאים בעמדות בעלות השפעה על הנושאים אשר הארגון שלכם מקדם. הקמה"ר בנוי מבעלי תפקידים במשרדי הממשלה, בכנסת, ברשויות המקומיות ובחברה האזרחית.

הקמה"ר מאפשר למפות את זירת הפעילות הרלוונטית, לאתר את כלל גורמי המפתח החיוניים להבטחת הנושאים אותם הארגון מקדם, לזהות עם אילו גורמים מקיים הארגון קשרים רציפים ועם אילו לא ויש להשקיע בבנייתם וכן מאפשר להרחיב את החשיבה וליצור הזדמנויות חדשות לקידום.

דוגמא לקמה"ר שסייע לנו רבות בעשייה הוא זה שהורכב עבור "המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך" – ארגון הפועל כיום בכ-30 בתי ספר ברחבי הארץ מחזק את תרבות ההוראה ומביא לצמצום פערים בהישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים תוך מתן דגש על שיפור כישורי השפה, חיזוק המנהיגות הקהילתית, גישור בין בית הספר לבין משפחות התלמידים והתמקצעות הצוות החינוכי.

הקמה"ר שבנינו עבור הארגון הורכב מבעלי תפקידים במספר קטגוריות, לדוגמה:

  • משרדים ממשלתיים, כגון: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד החינוך, המשרד לפיתוח נגב גליל, המשרד לשוויון חברתי, ומשרד העלייה והקליטה.
  • כנסת: חברי כנסת בעלי זיקה לעולם החינוך ומיפוי ועדות רלוונטיות.
  • רשויות מקומיות: ראשי רשויות ובעלי תפקידים במחלקות החינוך ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות

רשימת קמה"ר

רשימת קמה"ר