Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

המועצה הציבורית

מועצה ציבורית היא כלי בידי הארגון לדברר את הסיפור הציבורי שלו לחברי ההנהלה, לשותפים, למתנדבים ולמרחב המדינתי. מטרת המועצה הציבורית היא לייעץ להנהלת הארגון בתחומי עיסוקו ולסייע בקידום מטרותיו, תוך הבלטת פעילותו לקידום אינטרסים ציבוריים.

לרוב, מועצה ציבורית מורכבת מאישי ציבור הבאים מתחומי עיסוק שונים ומטווח גילאים רחב, המייצגים את הפסיפס של החברה הישראלית. בין חברי וחברות המועצה ניתן למנות מובילי דעה ומומחים בתחומים שונים, כאשר פעילותם במסגרת המועצה הינה התנדבותית. מלבד מתן הייעוץ המקצועי, מסייעים חברי המועצה הציבורית גם ביצירת שיתופי פעולה ובתיווך קשרים עסקיים עם גופים ואישים בעלי עניין מיוחד לארגון. כל אלו נעשים במטרה אחת – קידום יעדי ומטרות הארגון.

אחת מהמועצות הציבוריות שהקמנו בתארא היא זו של ארגון "נפש בנפש", שאמון על עליית היהודים מצפון אמריקה ובסיועו עלו לארץ למעלה מ-70,000 אלף עולים. בראשות המועצה הציבורית עומד מר דני דיין, יו"ר הנהלת יד ושם ולשעבר קונסול ישראל בניו יורק. המועצה מורכבת מאנשי ציבור מובילים ובעלי ניסיון ממשלתי, עסקי וחברתי אשר מייעצים לארגון ומסייעים לאנשיו בקבלת החלטות, פתיחת דלתות ובניית עוצמות פנימיות על מנת להגיע להישגים.

המועצה הציבורית

המועצה הציבורית