Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

מחלת ההשמנה בישראל והשפעתה על הכלכלה

הנחת יסוד חשובה לעבודה עם הממשלה, הינה שהמערכת הממשלתית מתמקצעת, ולכן מעדיפה לקבל החלטות המבוססות על נתונים ומידע ולא על דעות ותחושות. חברת המחקר שלנו מתמחה ביצירת מחקרים תומכי מדיניות, המבוססים על הבנה עמוקה של אינטרסים ממשלתיים לצד הבנה עסקית.

בשנים האחרונות הובלנו עשרות חברות, ארגונים ועמותות וליווינו אותם בקפיצות הצמיחה המשמעותיות שלהם תוך יצירת מיקוד וכוח מבוסס ידע ומחקר.

אחד מן המחקרים אותם הובלנו עסק בנושא ההשמנה בישראל והשפעתה על הכלכלה. באמצעות המחקר הוכחנו שהשקעה חכמה בהתמודדות עם מחלת ההשמנה תביא לא רק לתועלות בריאותיות ישירות, אלא גם לחיסכון כספי משמעותי למדינה ולאזרח.

מחלת ההשמנה בישראל והשפעתה על הכלכלה

מחלת ההשמנה בישראל והשפעתה על הכלכלה