Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

מרכז חינוך ליאו באק

הקצאת כספים להסרת אסבסט מסכן חיים

"מרכז חינוך ליאו באק" הינו מרכז חינוך בו מתחנכים כ-2,500 תלמידים ותלמידות, וכולל חטיבה לגיל הרך, חטיבת כיתות יסוד, חטיבת נעורים וחטיבה עליונה. בנוסף פועל בקמפוס בית הכנסת "אוהל אברהם" ובו קהילה רפורמית תוססת, מתנ"ס ומרכז ספורט המשרתים כ-25,000 בתי אב מכל רחבי חיפה.

בטרם החל את העבודה עם תארא, עמד המרכז החינוכי בפני משבר חסר תקדים עקב דרישה רגולטורית בחוק להסרת אסבסט פריך, בעלות שהוערכה בכ-14 מיליון ש"ח, על בסיס פיילוט שנערך בחלקו של המבנה. במסגרת העבודה נלמד התחום המקצועי, נותח הארגון וסביבתו וגובשה אסטרטגיה מקיפה הכוללת את מיפוי כלל גורמי המפתח לפתרון הנושא בדחיפות.

תארא הובילה תהליך עבודה מואץ, במספר מישורים, מול כלל מקבלי ההחלטות הרלוונטיים – עיריית חיפה, משרדי הגנת הסביבה, החינוך, הביטחון, מרכז השלטון המקומי, איגוד ערים מפרץ חיפה לאיכות סביבה, ועדת משנה של הכנסת לנושא הגנת העורף ועוד. בסיומו הוגדרה מדיניות בנושא בקרב מקבלי ההחלטות במשרד להגנת הסביבה, במסגרתה הוקצו למעלה ל-100 מיליוני שקלים לטובת הביצוע מקרן הניקיון במשרד להגנת הסביבה, לא רק עבור בית הספר עצמו – אלא עבור כלל מבני הציבור בישראל בהם קיים כיום אסבסט פריך.