Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

איגוד מנהלי המחלקות הפנימיות

שיפור מצבן של המחלקות הפנימיות בישראל

במדינת ישראל ישנן 111 מחלקות רפואה פנימית, הפרוסות בכל בתי-החולים ברחבי הארץ. המחלקות הפנימיות מטפלות בכ-25% מכלל החולים והחולות המאושפזים בבתי החולים, כ–330,000 מאושפזים מדי שנה. היקפים אלו יוצאי דופן בהשוואה לכל המחלקות האחרות הפועלות בבתי החולים.

במסגרת העבודה הצמודה של תארא עם האיגוד, והודות למאבק שהובלנו במשך כשנתיים לשיפור מצבן של המחלקות הפנימיות, הוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות "הוועדה לשיפור הטיפול במערך האשפוז הפנימי" (ועדת טור-כספא).

במקביל למאבק לשיפור מצבן של המחלקות הפנימיות מול הממשלה, אנו פועלים עם האיגוד להעצמת הרפואה הפנימית על-ידי יצירת שותפויות עם גורמים בחברה האזרחית, חיזוק מעמדם של הרופאים המומחים במחלקות הפנימיות ושדרוג תהליך ההתמחות מחלקות הפנימיות. מאמצים אלו כוללים גיבוש חזון לעתיד הרפואה הפנימית כסמכות המאבחנת ומנהלת הטיפול של החולים המורכבים בבתי החולים, כצומת לימוד מרכזית עבור כלל הרופאים בכל ההתמחויות השונות בבתי החולים, וכעמוד התווך של מערכת בריאות מתפתחת ודינאמית בעידן הטכנולוגיה המשנה את המציאות על בסיס יום יומי.