Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

פורום המכללות הטכנולוגיות

רפורמה בהשכלה הטכנולוגית בישראל

"פורום המכללות הטכנלוגיות" מייצג את מרבית המכללות הטכנולוגיות בישראל (כ-24 מכללות). המכללות מפוקחות ומתוקצבות על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) שבזרוע העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה. בכלל המכללות לומדים כ-30,000 סטודנטיות וסטודנטים מדי שנה. חלק מהמכללות הטכנולוגיות סמוכות אקדמיה, חלקן עצמאיות וחלקן מכללות המנוהלות על ידי רשתות חינוך בפריסה ארצית.

במסגרת העבודה המשותפת של תארא עם הפורום, גיבשנו עבורו חזון צופה פני עתיד והובלנו רפורמה היסטורית בהשכלה הטכנולוגית, בעבודה מקצועית מול הדרג הפקידותי במשרדי האוצר והרווחה, אשר הניבה תוספת תקציבית בהיקף של מאות מליוני שקלים להשכלה הטכנולוגית בישראל. כמו כן, הובלנו תהליך רגולטורי מתקדם לצמצום חיובים שונים של המכללות (כדוגמת חיובי ארנונה ועוד).