Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

עיריית עכו

שינוי חקיקה

העיר עכו מונה כלמעלה מ-50,000 תושבים, שכ- 30% מתושביה הינם מהחברה הערבית. העיר ממוקמת כ- 19 קילומטר מגבול לבנון.

בשנת 2015 הוגדרה מפת הטבות מס ליישובי הפריפריה כך שתושבי העיר עכו להטבות מס הזהות לאלו של תושבי נהריה הסמוכה. במסגרת הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח 2018 שונו הקריטריונים כך שהוקטנה הטבת המס הניתנת לכל בית אב בעיר עכו וכן הוקטנה תקרת הגג להטבה על הכנסה מיגיעה אישית. מציאות זו פגעה קשות במערך התמריצים של תושבים חדשים לבחור להתגורר בעיר ושל התושבים הנוכחיים להשאר בה.

נוכח האמור פעלה תארא לגיבוש הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה לטובת הגדרה מחודשת של הטבת המס בעיר עכו. לבסוף, במהלך חודש נוב' 2020, עברה ההצעה כהוראת שעה למשך שנתיים וחצי עם אפשרות הארכה לשנתיים וחצי נוספות.