Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

מגדלי ה-BBC בבני ברק

אסטרטגיה עירונית לעיריית בני ברק

בני ברק ביזנס סנטר (BBC) הוא מרכז עסקים באזור התעשייה הצפוני של בני ברק, המשתרע על פני שטח של כ-900 דונם. על פי נתוני העירייה,  באזור פעילים כ-900 עסקים המעסיקים כ-25,000 עובדים.

בעת עבודתנו עם עיריית בני ברק הובלנו מהלכים להפיכתה ל"עיר עסקים" שווה בתחרותה לערים אחרות באזור, וסייענו בפיתוח והקמת אזור התעשייה של מגדלי BBC – מהלך אשר במסגרתו גיבשנו אסטרטגיה עירונית להקמה ופיתוח של כלל האזור.

העבודה כללה, בין היתר, ליווי רגולטורי שוטף לצורך התמודדות עם אתגרים מול משרדי ממשלה, חקר ומיפוי אזורים רגולטוריים ותקציביים אליהם העירייה לא הייתה חשופה כמעט לפני כן, ושיפור וייעול עבודת העירייה אל מול גורמי הממשל השונים. כמו כן, רתמנו את סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל באותה תקופה, לתמיכה בתהליך, הקמנו קהילת עסקים מקומית והפקנו את כנס העסקים הראשון של העירייה, אשר הביא את בכירי התעשייה הישראלית וסייע לפיתוח המכירה והמסחר באזור.

מגדלי ה-BBC בבני ברק

מגדלי ה-BBC בבני ברק

מגדלי ה-BBC בבני ברק