Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

BETTER

שינוי חקיקה

חברת "בטר" הינה חלוצה בגידול, ייצור והפקה של קנאביס רפואי, ובהתאמת הסגולות הייחודיות של הזנים לאלפי מטופלים בישראל ובעולם.

החברה פנתה אלינו כאשר ניצבה בפני חקיקה בעייתית בנושא גידול קנאביס אורגני. בתקנות להסדרת תוצרת אורגנית משנת 2008 נקבע כי: "לא יגדל אדם תוצרת חקלאית אורגנית מן הצומח אלא בקרקע, ואולם מותר לגדל נבטים, פטריות ושתילים במצע מנותק באישור מראש ובכתב של גוף אישור ובקרה".

במקרה של קנאביס, משרד הבריאות חייב את המגדלים למצע מנותק, היות והצמח כולו מוגדרים בחוק כסם. כך, למרות שהחברות העוסקות בגידול קנאביס, מעניקות לצמח את כל הדרוש לו על מנת לעמוד בתקינה האורגנית הנהוגה בחו"ל, החוק מנע מהמגדלים לקבל תו תקן אורגני.

במסגרת תהליך סדור מול הגורמים המקצועיים במשרד החקלאות, משרד המשפטים והמשרד להגנת הסביבה, שיקפנו את האתגר הנוכחי, את היתרונות בשינוי תמונת המצב ואת הפתרון הנדרש באמצעות תיקון התקנות. לשמחתנו, בשנת 2022 בוצע לבסוף התיקון המיוחל כאשר מעתה ואילך גידולי קנאביס העומדים בתנאי הגידול הנדרשם קיבלו את תו התקן האורגני.