Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משולחן העבודה שלנו

המכון הגיאופיסי לישראל

יישום החלטת הממשלה

"המכון הגיאופיסי לישראל" הוא חברה ממשלתית ותיקה שעוסקת בחקר תת-הקרקע, ושממשלת ישראל החליטה כבר בשנת 2009 להפוך לזרוע ביצוע: כלומר חברה שרשאית להתקשר עם משרד ממשלתי כלשהו ללא צורך במכרז כלל (בדומה למע"צ עבור משרד התחבורה).

יישום ההחלטה נגרר מעל לעשור ממגוון סיבות – עד שבסיוע תארא עברה בראשית 2020 החלטת הממשלה למסד את החברה כזרוע ביצוע בהיקף מצטבר של כ-8 מיליון ₪. זאת, למרות חוסר היציבות בממשלת המעבר ולמרות ראשית משבר הקורונה. התהליך כלל ניתוח השדה הרגולטורי והמקצועי, גיבוש אסטרטגיה מפורטת והקמת מועצה ציבורית לסיוע בפיתוח עוצמתו של המכון. כל אלה סייעו לרתום את מקבלי ההחלטות הרלוונטיים בצורה הטובה ביותר – מתוך חיבור והזדהות עם האינטרס הלאומי והציבורי.

המכון הגיאופיסי לישראל

המכון הגיאופיסי לישראל